Baigiantis 2013–2020 m. Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, rengiamas Klaipėdos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m.

Strateginis plėtros planas – kompleksinis institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, yra nustatomi miesto plėtros prioritetai, vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir etapai strategijai įgyvendinti. Planuojami finansiniai ir kiti ištekliai. Tai galimybė užtikrinti žmogaus gyvenimo kokybę, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmes savivaldybės vykdomai politikai, taip stiprinant Klaipėdos miesto darnų vystymąsi bei plėtrą.

Strateginio plano rengimas – analitinis procesas, kurio metu nagrinėjama esama miesto situacija bei sukuriama ateities vizija, pateikiant ir jos įgyvendinimo planą.

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 20212030 m. parengimo procesą galima suskirstyti į 4 dalis:

  1. Strateginio plėtros plano rengimo procesą, kuris apima: tyrimų atlikimą, koncepcijos ir metodikos bei analizių rengimą.
  2. Šešių darbo grupių veiklas:

Aplinkos apsaugos darbo grupė, koordinuosianti aplinkos taršos kontrolės, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, ekosistemų stabilumo išsaugojimo, atliekų tvarkymo ir žiedinės ekonomikos klausimus;

Ekonominės ir verslo aplinkos darbo grupė, koordinuosianti ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, turizmo ir rekreacinės aplinkos klausimus;

Socialinės aplinkos darbo grupė, koordinuosianti sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, visuomenės saugumo, vaikų bei šeimos gerovės, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, viešojo saugumo ir prevencijos klausimus;

Švietimo, sporto ir kultūros darbo grupė, koordinuosianti švietimo, sporto ir kultūros paslaugų bei infrastruktūros vystymo klausimus;

Urbanistinio planavimo ir infrastruktūros darbo grupė, koordinuosianti urbanistiką ir teritorijų planavimą, paveldosaugą, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros klausimus;

Viešojo sektoriaus darbo grupė, koordinuosianti savivaldybės ir jos įstaigų bei įmonių sistemos tobulinimą; žmogiškųjų išteklių, vidaus procesų, turto valdymą ir paslaugų tobulinimą; gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimą; viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio klausimus.

Darbo grupes sudaro didelę patirtį ir kompetencijas turintys mokslo, medicinos, verslo, viešojo ir privataus sektorių ir organizacijų bei bendruomenių atstovai, kurie intensyviai dalyvaus Klaipėdos strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengime nuo situacijos analizės iki atitinkamos srities vizijos, prioritetų, strateginių tikslų, uždavinių ir rodiklių nustatymo.

  1. Tarybos posėdžių, kurių metu bus svarstoma Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. koncepcija ir strateginio plėtros plano bei metodikos projektai.
  2. Viešinimo, kurio metu siekiama ne tik informuoti Klaipėdos miesto gyventojus apie atliekamus ir atliktus darbus, tačiau ir įtraukti juos į plano rengimą. Siekiant didinti visuomenės informuotumą, numatoma organizuoti strateginio plėtros plano rengimo etapų pristatymo renginius ir jų viešas transliacijas.

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengimo metodika pateikiama žemiau esančiame infografike:

Galutinis strateginio plėtros plano dokumentas 2020 metų gruodžio mėnesį bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai. Siekiant didinti visuomenės informuotumą, numatoma organizuoti strateginio plėtros plano rengimo etapų pristatymo renginius ir jų viešas transliacijas.

Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teiks UAB „Eurointegracijos projektai“ ekspertai.