Naujienos

APIBRĖŽTOS KLAIPĖDOS VYSTYMO IKI 2030 M. KRYPTYS: susipažinkite su rengiamo Strateginio plėtros plano projektu

Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia susipažinti su rengiamo Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano projektu. Dokumente pateikiama Klaipėdos miesto aplinkos ir išteklių analizė, Klaipėdos miesto vizija ir jos vertinimo kriterijai, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonių planas.

Strateginio plėtros plano rengimas – laiko ir nuoseklaus darbo reikalaujantis procesas. Galime pasidžiaugti, kad tiesioginis bendradarbiavimas tarp jo rengėjų, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, administracijos, savivaldybės įstaigų ir verslo atstovų bei miesto bendruomenių leidžia mums kalbėti apie numatomą plano rengimo pabaigą ir miesto vizijos įgyvendinimą: Klaipėda 2035 – veržli, sumani, įtrauki. Kartu kurkime miestą, atvirai priimantį naujus žmones, idėjas, verslus ir kultūrą; miestą, kuriame technologijų kūrimo ir jų panaudojimo darnumas bei tvarumas yra mąstymo būdas ir įrankis aukštesnei gyvenimo kokybei pasiekti; miestą, kuriame tiek pavieniai asmenys, tiek bendruomenė ar jos atskiros grupės įsiklauso, vertina, diskutuoja, bendrauja ir bendradarbiauja, konstruktyviai ieško sprendimų ir kryptingai juos įgyvendina. Tikiuosi, kad jau 2030 m. šie trys žodžiai – veržli, sumani ir įtrauki – bus atpažįstami nuveiktuose darbuose, kuriuos matys ne tik miesto gyventojai, bet ir miesto svečiai“, – sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Strateginio plėtros plano projekte pateikiama Klaipėdos miesto aplinkos ir išteklių analizė, kurioje nagrinėjant aplinkos apsaugą, ekonominę ir verslo aplinką, švietimą, sportą ir kultūrą, urbanistinį planavimą ir miesto infrastruktūrą bei viešąjį sektorių buvo visapusiškai įvertinti Klaipėdos miesto savivaldybės valdymo srities plėtrai svarbūs išorės veiksniai.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano projekte išskirta miesto vizija 2035 metams – Klaipėda 2035 – veržli, sumani, įtrauki  – apibrėžiama 15 m. laikotarpiui (iki 2035 m.), o prioritetai, tikslai ir juos detalizuojantys aspektai – iki 2030 m. Vizija suformuluota, atsižvelgiant į miesto bendruomenės poreikius: identifikuotos ir vertintos miesto problemos, atsižvelgta į aplinkos ir išteklių analizės dalyje akcentuotas  miesto stiprybes, taip pat išlaikytas vizijos aspektų tęstinumas. Pasiektas vizijos įgyvendinimas turėtų atsispindėti išaugusiame nuolat besimokančių specialistų, socialiai atsakingų verslų skaičiuje, sprendimuose, taikant sumanaus, darnaus ir tvaraus vystymo principus, kurie leis kiekvienam žmogui užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas jaustis saugiai ir užtikrintai Klaipėdos mieste.

Siekiant įgyvendinti numatytą viziją, projekte išskirtas 1 horizontalus bei 3 vertikalūs prioritetai.

Horizontalųjį prioritetą – Klaipėda – tarptautiškas jūrinis miestas bus siekiama įgyvendinti  integruojant šį aspektą į visas Strateginio plėtros plano sritis: verslą, turizmą, viešąjį valdymą, švietimą, kultūrą, sportą, teritorijų planavimą, infrastruktūros plėtrą, siekiant lyderystės Baltijos jūros regione. Horizontaliojo prioriteto įgyvendinimo pažanga bus matuojama pagal nustatytus vertinimo kriterijus (svarbiausius veiklos rodiklius).

I prioritetas – pažangi, konkurencinga ir subalansuota miesto ekonominė plėtra – apima sumanaus miesto principus, kurie atsispindės mėlynosios ekonomikos veiklos kryptyse. Miestas siekia tapti konkurencingu ir patraukliu turizmo rinkos dalyviu, efektyviai naudojančiu Baltijos jūros, Kuršių marių bei kitus gamtos ir rekreacinius išteklius. Įgyvendinant pokyčius bus užtikrinami rinkos poreikius atitinkantys žmogiškieji ištekliai. Šiam prioritetui įgyvendinti numatyti 3 tikslai, kuriems numatyti 9 uždaviniai, o jiems įgyvendinti pritaikytos 43 priemonės.

II prioritetu – socialinės įtraukties didinimas, įgalinant bendruomeniškumą ir stiprinant vietos savivaldą – mieste siekiama sukurti ir palaikyti aukštą gyvenimo kokybę, kuri labiausiai priklauso nuo teikiamų viešųjų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pakankamumo. Klaipėda sieks tapti patraukliu miestu žmonėms, ypač jaunimui ir šeimoms. Socialinę miesto plėtrą užtikrins bendruomenės gyvybingumas – jos saugumas bei galimybės gyventi sveikai ir atsakingai. Miesto bendruomenė turės galimybę kurti kartu, būti atvira pasauliui, prisidėti prie jūrinio Klaipėdos miesto identiteto plėtojimo. Antrajam prioritetui įgyvendinti numatyti 6 tikslai, kuriems numatyta 17 uždavinių, o jiems įgyvendinti išskirtos 74 priemonės.

Įgyvendinant III prioritetą – tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas – Klaipėdoje siekiama sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką. Pritraukiant naujų gyventojų ir gerinant gyvenimo sąlygas klaipėdiečiams bus kuriama švari gyvenamoji aplinka, žalioji klimatui draugiška infrastruktūra. Taip bus užtikrinama tvari bei darni aplinkos ir infrastruktūros vystymo sąveika. Prioritetui įgyvendinti numatyti 3 tikslai, jiems numatyta 11 uždavinių, kuriems pasiekti priskirtos 56 priemonės.

Kiekvienam tikslui, uždaviniui bei priemonei pasiekti Strateginio plėtros plano projekte išskirti vertinimo kriterijai (rodikliai).

Rengiant šį darbą įdėta daug pastangų: parengtos strateginiam planavimui aktualių dokumentų bei esamos situacijos analizės, organizuotas gyventojų nuomonės tyrimas, vyko diskusijos darbo grupėse, tarpiniai plano rengimo etapai pristatyti visuomenei. Tikiu, kad,  realizuodami Strateginio plano tikslus ir priemones, 2030-aisiais Klaipėdą drąsiai galėsime vadinti aktyvių, iniciatyvių ir kūrybiškų žmonių miestu, kuris puoselėja savo gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę įtrauktį, vysto mėlynojo proveržio ekonomiką, skatina tvarią ir darnią urbanistinę plėtrą bei yra pasiruošęs kurti, diegti bei palaikyti naujoves ir technologijas, skirtas gyvenimo kokybės gerinimui“, – sako Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Savivaldybės tarybai Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. projektas svarstyti bus teikiamas gegužės mėnesį. Prašome Jūsų iki š. m. balandžio 23 d. Strateginio planavimo skyriui, el. p.: indre.buteniene@klaipeda.lt, teikti pastabas ir pasiūlymus.

Su Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. projektu galite susipažinti ČIA.