Naujienos

Taryba patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. koncepciją

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba šiandien, rugsėjo 24 d., rinkosi į posėdį, kurio metu buvo patvirtinta Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepcija.

Primename, kad antrojo projekto rengimo etapo metu buvo suformuota Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. koncepcija, kuri apima Klaipėdos miesto viziją ir prioritetus bei Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plano įgyvendinimo strategiją.

Pagrindinės miesto ateities kryptys buvo formuojamos 6 darbo grupių metu (Aplinkos apsaugos, Ekonominės ir verslo aplinkos, Socialinės aplinkos, Švietimo sporto ir kultūros, Urbanistinio planavimo ir Viešojo sektoriaus), kuriose Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir socialinių partnerių atstovai ( daugiau nei 120 savo srities ekspertų) prisidėjo kuriant kuo išsamesnę ir visas uostamiesčio gyvenimo bei plėtros kryptis savyje įprasminančią  miesto viziją, teikė savo mintis, idėjas ir pastabas miesto ateities planavimo klausimais dešimties metų laikotarpiui.

Išgryninus Klaipėdos miesto savivaldybės problemas (kurių viso buvo 12), atsižvelgiant į miesto bendruomenės poreikius suformuluota Klaipėdos miesto savivaldybės vizija:

KLAIPĖDA 2035 veržli, sumani, įtrauki.

Vizijos aspektai bus įgyvendinami, jų pagrindu išskyrus 3 prioritetus ir vieną horizontalųjį prioritetą.

Horizontalusis prioritetas įgyvendinamas, tarptautiško jūrinio miesto aspektą įtraukiant į Strateginiame plėtros plane nustatytus prioritetus. Tarptautiško jūrinio miesto aspektas bus integruojamas į visas strateginio plėtros plano sritis: verslą, turizmą, viešąjį valdymą, švietimą, kultūrą, sportą, teritorijų planavimą, infrastruktūros plėtrą, siekiant lyderystės Baltijos jūros regione. Horizontaliojo prioriteto įgyvendinimo pažanga bus vertinama pagal nustatytus vertinimo kriterijus (svarbiausius veiklos rodiklius).

Įgyvendinant I prioritetą pagal sumanaus miesto principus, bus vystomos mėlynosios ekonomikos veiklos kryptys. Miestas sieks tapti konkurencingu ir patraukliu turizmo rinkos dalyviu, efektyviai naudojančiu Baltijos jūros, Kuršių marių bei kitus gamtos ir rekreacinius išteklius. Įgyvendinant pokyčius bus užtikrinami rinkos poreikius atitinkantys žmogiškieji ištekliai.

Įgyvendinant II prioritetą, mieste siekiama sukurti ir palaikyti aukštą gyvenimo kokybę, kuri labiausiai priklauso nuo teikiamų viešųjų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pakankamumo. Klaipėda sieks tapti patraukliu miestu žmonėms, ypač jaunimui ir šeimoms. Socialinę miesto plėtrą užtikrins bendruomenės gyvybingumas – jos saugumas bei galimybės gyventi sveikai ir atsakingai. Miesto bendruomenė turės galimybę kurti kartu, būti atvira pasauliui, prisidėti prie jūrinio Klaipėdos miesto identiteto plėtojimo.

Įgyvendinant III prioritetą, Klaipėdoje siekiama sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką. Pritraukiant naujų gyventojų ir gerinant gyvenimo sąlygas klaipėdiečiams, bus kuriama švari gyvenamoji aplinka, žalioji klimatui draugiška infrastruktūra. Taip bus užtikrinama tvari bei darni aplinkos ir infrastruktūros vystymo sąveika.

Kiekvienam prioritetui suformuoti tikslai ir uždaviniai, kuriuos pasiekus ir įvykdžius išsprendžiamos nustatytos problemos ir įgyvendinama vizija. Plačiau su tikslais, uždaviniais ir jų įgyvendinimo rodikliais galite susipažinti patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. koncepcijoje. 

Kitas Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengimo etapas – priemonių plano sudarymas.

Kviečiame sekti informaciją Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. elektroninėje svetainėje, adresu www.klaipeda2021-2030.lt, Savivaldybės interneto svetainėje bei „Facebook“ paskyroje ir prisidėti prie Klaipėdos miesto ateities kūrimo.