Naujienos

Parengta Klaipėdos miesto savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Strateginis planavimas yra nuolatinis nenutrūkstantis procesas, atspindintis supančios aplinkos pokyčius bei prisitaikymą prie jų. Tai problemų sprendimo procesas, siekiant prisitaikyti prie nuolat sparčiai kintančios aplinkos ir būdas rasti sprendimus kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Todėl siekiant užtikrinti rengiamo Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021−2030 m. aktualumą, buvo atlikta Klaipėdos miesto savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė.

Analizės tikslas – apžvelgti savivaldybei aktualius strateginio planavimo dokumentus, jų prioritetus ir tikslus, kurių nuostatos turi atsispindėti rengiamame Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane.

Pagrindiniai planavimo dokumentai, apimantys ES ir Lietuvos Respublikos planavimo dokumentus, aktualūs 2021-2030 metų laikotarpiui yra šie: „Europa 2030”; Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija; Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas „Lietuva 2030“; 2021-2027 metų Nacionalinės pažangos programa; Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“.

Siekiant kurti miesto strateginės plėtros nuoseklumą, taip pat buvo nagrinėjami ir regiono lygmens strateginiai dokumentai. Kaip svarbiausias strateginis dokumentas buvo išskirtas Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros planas, pagal kurį yra skirstoma ES struktūrinė parama. Taip pat nagrinėti Klaipėdos miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginis veiklos planas; Klaipėdos ekonominės plėtros strategija „Klaipėda 2030“, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 2017-2030 metų strategija, Klaipėdos miesto darnaus judumo planas, Klaipėdos miesto dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas, Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas ir kiti planai bei programos.

Analizės metu buvo nagrinėti dokumentuose išskirti prioritetai, tikslai, kuriamos tarpusavio sąsajos. Susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analize galite skiltyje „Tyrimai ir analizės“.