Naujienos

Kviečiame susipažinti – strateginio plėtros plano rengimo metodika

Baigiantis 2013–2020 m. Klaipėdos miesto savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, rengiamas Klaipėdos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m.

Strateginis plėtros planas – kompleksinis institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, yra nustatomi miesto plėtros prioritetai, vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir etapai strategijai įgyvendinti. Planuojami finansiniai ir kiti ištekliai. Tai galimybė užtikrinti žmogaus gyvenimo kokybę, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmes savivaldybės vykdomai politikai, taip stiprinant Klaipėdos miesto darnų vystymąsi bei plėtrą.

Strateginio plano rengimas – analitinis procesas, kurio metu nagrinėjama esama miesto situacija bei sukuriama ateities vizija, pateikiant ir jos įgyvendinimo planą.

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 20212030 m. parengimo procesą galima suskirstyti į  4 dalis:

1. Strateginio plėtros plano rengimo proceso, kuris apima: tyrimų atlikimą, koncepcijos ir metodikos bei analizių rengimą.

2. Šešių darbo grupių veiklos:

– Aplinkos apsaugos darbo grupė, atsakinga už aplinkos taršos kontrolės, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, ekosistemų stabilumo išsaugojimo, atliekų tvarkymo ir žiedinės ekonomikos klausimus;

– Ekonominės ir verslo aplinkos darbo grupė, koordinuos ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, turizmo ir rekreacinės aplinkos klausimus;

– Socialinės aplinkos darbo grupė, ieškos sprendimų sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, visuomenės saugumo, vaikų bei šeimos gerovės, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, viešojo saugumo ir prevencijos klausimais;

– Švietimo, sporto ir kultūros darbo grupė, koordinuos švietimo, sporto ir kultūros paslaugų bei infrastruktūros vystymo klausimus;

– Urbanistinio planavimo ir infrastruktūros darbo grupė, svarstys urbanistinio ir teritorijų planavimo, paveldosaugos, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros klausimus;

– Viešojo sektoriaus darbo grupė, nagrinės savivaldybės ir jos įstaigų bei įmonių sistemos tobulinimą; žmogiškųjų išteklių, vidaus procesų, turto valdymą ir paslaugų tobulinimą; gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimą; viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio klausimus.

Darbo grupes sudarys didelę patirtį ir kompetencijas turintys mokslo, medicinos, verslo, viešojo ir privataus sektorių ir organizacijų bei bendruomenių atstovai, kurie intensyviai dalyvaus Klaipėdos strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengime nuo situacijos analizės iki atitinkamos srities vizijos, prioritetų, strateginių tikslų, uždavinių ir rodiklių nustatymo.

3. Tarybos posėdžių, kurių metu bus svarstoma Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. koncepcija ir strateginio plėtros plano bei metodikos projektai.

4. Viešinimo, kurio metu siekiama ne tik informuoti Klaipėdos miesto gyventojus apie atliekamus ir atliktus darbus, tačiau ir įtraukti juos į plano rengimą. Siekiant didinti visuomenės informuotumą, numatoma organizuoti strateginio plėtros plano rengimo etapų pristatymo renginius ir jų viešas transliacijas.

Detali Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengimo metodika pateikiama žemiau esančiame infografike:

Galutinis Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2021–2030 m. dokumentas 2020 m. gruodžio mėnesį bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Visą aktualią informaciją apie strateginio plėtros plano rengimą galite rasti Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. elektroninėje svetainėje, adresu www.klaipeda2021-2030.lt, Savivaldybės interneto svetainėje bei „Facebook“ paskyroje.