Naujienos

Parengta Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizė

Spartūs aplinkos pokyčiai reikalauja strateginio valdymo tobulinimo, priimant aplinkos keliamus vis naujus iššūkius planavimo, sprendimų priėmimo, jų koordinavimo ir įgyvendinimo srityje. Todėl rengiant naująjį Klaipėdos miesto savivaldybės strateginį plėtros planą 2021–2030 m. viena iš užduočių įvertinti dabartinę strateginės miesto plėtros situaciją. Tam buvo atlikta šiuo metu galiojančio Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2013–2020 m. įgyvendinimo analizė.

Strateginį plėtros planą rengiantys ekspertai Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2013–2020 m. įgyvendinimo analizę atliko keliais etapais: analizavo strateginio plėtros plano rengimo, organizavimo ir tikslinimo eigą; nagrinėjo strateginio plėtros plano įgyvendinimą; vertino vizijos, tikslų, uždavinių ir priemonių pasiekimo lygį, vizijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kokybinius bei kiekybinius rodiklius; atliko strateginio plėtros plano vizijos, tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo sėkmę ir nesėkmę lėmusių priežasčių analizę; pateikė rekomendacijas naujam strateginiam plėtros planui.

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas 2013–2020 m. buvo rengiamas politiniame, administraciniame ir visuomeniniame lygmenyje. Plano įgyvendinimui buvo suformuota
vizija, 3 prioritetai, 14 tikslų, 43 uždaviniai ir 254 priemonės.

Klaipėdos miesto vizijoje – Klaipėda 2030 – tvarus ir klestintis jūrinis miestas, sparčiausiai Lietuvoje besivystantis kultūros ir ekonomikos centras, kuriame gyvena sveika, sumani ir atsakinga bendruomenė,  buvo išskirti 3 aspektai, atitinkantys tris Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2013–2020 m. prioritetus:

  • I prioritetas – sveika, sumani ir saugi bendruomenė;
  • II prioritetas – tvari urbanistinė raida;
  • III prioritetas – miesto konkurencingumo didinimas.

Nustatyta, kad daugiausiai priemonių buvo numatyta sveikos, sumanios ir saugios bendruomenės formavimui, mažiau – tvariai ir urbanistinei Klaipėdos miesto plėtrai ir mažiausiai – Klaipėdos miesto konkurencingumo didinimui. Vertinant sritis, kuriomis buvo planuota įgyvendinti 2013–2020 m. Klaipėdos miesto plėtrą, pasigendama priemonių skirtų vaikų bei šeimos gerovės klausimams, Savivaldybės įvaizdžio bei viešųjų ryšių tobulinimui.

Procentine išraiška vertinant iki 2018 m. pasiektą Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2013–2020 m. įgyvendinimą – miesto raidos vizija pasiekta 83 proc., tikslai – 86 proc., uždaviniai – 83 proc., priemonės – 86 proc.

Rengiant naująjį Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą siūloma daugiau dėmesio skirti strategijos įgyvendinimo galimų rizikos veiksnių valdymui (finansavimo šaltinių trūkumas, veiksmų–priemonių įgyvendinimo termino vėlavimas, veiksmų–priemonių aktualumo praradimas, atsakingų vykdytojų už strategijos įgyvendinimą pasikeitimai), valstybinių institucijų priimamų teisės aktų priežiūrai, lemiančių veiksmų–priemonių nevykdymą, aktualumo praradimą.

Planą rengiantys ekspertai pažymi, kad efektyvus rizikų valdymas tiesiogiai prisidėtų prie strategijos įgyvendinimo tikslų, uždavinių, priemonių pasiekimo bei jų gerinimo, padėtų tinkamai pasiruošti, reaguoti į neigiamus įvykius, sumažinti jų poveikį.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizės vizualinė išraiška pateikiama žemiau esančiame infografike:

Susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analize ir pateiktomis išvadomis galite skiltyje „Tyrimai ir analizės“.