Naujienos

Rengiama Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizė

Šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybė vadovaujasi Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginiu plėtros planu. Pasikeitus Klaipėdos miesto savivaldybės, visos Lietuvos vidaus ir išorės aplinkos situacijai bei siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, rengiant 2021–2030 m. Klaipėdos strateginį plėtros planą yra atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizė.

Dabartinis Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas buvo patvirtintas 2013 m. balandžio 26 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-79 (2016 m. spalio 27 d. atlikta sprendimo Nr. T2-262 redakcija).
Bendradarbiaujant Savivaldybės bendruomenei, socialiniams partneriams, politinėms partijoms, Klaipėdos strateginiame plėtros plane 2013–2020 m. buvo pateikta aplinkos ir išteklių analizė, suformuota ilgalaikė miesto vizija, ilgalaikiai prioritetai, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės, nustatyti įgyvendinimo krypčių ir siekiamos pažangos rodikliai.

Siekiant įvertinti 2013–2020 m. plane iškeltos vizijos tikslų, uždavinių ir priemonių rodiklių pasiekiamumą, kiekvienais metais yra rengiamos ir Tarybos tvirtinamos Klaipėdos strateginio plėtros plano 2013–2020 įgyvendinimo metinės ataskaitos.

Atliekama Klaipėdos strateginio plėtros plano 2013–2020 m. įgyvendinimo analizė apims: strateginio plėtros plano rengimo organizavimo ir tikslinimo eigos analizę, strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizę (vizijos rodiklių vertinimo suvestinę; tikslų/ uždavinių rodiklių vertinimo suvestinę; priemonių įgyvendinimo vertinimo suvestinę; strateginio plėtros plano vizijos, tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo sėkmę/ nesėkmę lėmusių priežasčių analizę) bei rekomendacijas naujam strateginiam plėtros planui.

Ši analizė padės tiksliai įvertinti pasiektą pažangą, nustatyti rizikos veiksnius, kurie turėjo įtakos rodiklių nepasiekiamumui, įvertinti įgyvendinamų priemonių poveikį atskiroms miesto sritims bei padės formuoti 2021–2030 m. plano prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones, kurie būtų tikslingiausi ir aktualiausi Klaipėdos miestui, ir taip užtikrintų pradėtų darbų ir projektų tęstinumą bei užsibrėžtos ilgalaikės Klaipėdos miesto vizijos įgyvendinimo.

Susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analize galėsite skiltyje „Tyrimai ir analizės“.